Wij zijn een ANBI – Algemeen Nut beogende instelling!

Fianciele verantwoording

Wij vertellen u graag alles wat u weten moet over onze financiële handel en wandel.
Bij ons blijft niets aan ‘de strijkstok’ hangen!

Onze stichting is opgericht op 13 juni 2006 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24397029. Het RSIN/fiscaal nummer is 8159.02.700.

Bij het schrijven van het jaarverslag 2020 en de vooruitblik op 2021 was duidelijk welke gevolgen de wereldwijde pandemie COVID-19 had voor het ‘normale’ leven en de activiteiten in India en Nederland. Begin 2021 was de hoop nog gevestigd op een spoedige komst van een vaccin waarmee de pandemie teruggedrongen zou gaan worden. In 2021 werd duidelijk dat vaccinatie voorlopig nog niet het ‘afscheid’ van Corona betekent en daarmee afscheid van alle beperkende maatregelen. Er doken verschillende nieuwe varianten op die ervoor zorgden dat de beperkende maatregelen weer aangescherpt moesten worden. Zo heeft 2021 verschillende lock down periodes gekend in zowel Nederland als India. Ook nu bevindt Nederland zich weer in een lock down situatie terwijl ca. 50% van de volwassen bevolking al een 3e vaccinatie heeft gehad. Het wordt steeds duidelijker dat we met de aanwezigheid van Corona moeten leren leven. Hoe dit op de langere termijn uitwerkt en wat daarvan de consequenties zullen zijn is op dit moment nog niet duidelijk.

In 2020 was de impact van corona in India al enorm: beide instellingen, zowel Bal Anand als Umang, werden afgesloten van de buitenwereld. Lopende activiteiten waarbij ‘mensen van buiten’ betrokken waren, zoals renovatie- en verbouwingswerkzaamheden, werden maandenlang stil gelegd. Zorg- en begeleidingsactiviteiten moesten zodanig georganiseerd worden dat medewerkers 24/7 aanwezig moesten blijven of in meerweekse shifts werkten. Dit heeft grote extra kosten met zich meegebracht. Het fysieke contact met de buitenwereld werd tot een minimum beperkt. Waar mogelijk werd dit vervangen door online alternatieven, zoals online doktersconsult, onlineonderwijs voor de kinderen van Bal Anand en waar mogelijk online thuis werken door organisatiemedewerkers. In 2021 heeft deze situatie zich op dezelfde voet voortgezet. In het voorjaar 2021 heeft ruim 50% van de bewoners van Umang Covid gehad. Na de zomer is iedereen twee keer gevaccineerd. Doktersbezoeken konden gedeeltelijk hervat worden en ook de renovatiewerkzaamheden zijn weer gedeeltelijk opgepakt.

Ook in Nederland konden allerlei geplande activiteiten geen doorgang vinden. Voor de stichting betekende dit dat de doorgeschoven donateursbijeenkomst tot nader order werd uitgesteld en het merendeel van de bestuursvergaderingen vond plaats middels video vergaderen. Ook zijn er geen sponsoractiviteiten georganiseerd. In 2020 had dit alles al zijn weerslag op de inkomsten van de stichting (die bijna 20% lager lagen dan begroot). In 2021 lagen de inkomsten nagenoeg gelijk met die van 2020 (met één uitzondering: de periodieke gift van € 5.000 is gestopt).

De pandemie en de gevolgen voor de Indiase organisatie hebben ook een grote impact op de follow up van de gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van begin 2020. Net als in 2020 zijn renovatiewerkzaamheden vertraagd (en daarmee de besteding van middelen), heeft visieontwikkeling geen prioriteit gehad, door de alledaagse organisatie van zorg en begeleiding door een beperkt aantal aanwezige medewerkers en hebben externe contacten, ook nodig voor visieontwikkeling, niet plaats kunnen vinden. Gelukkig heeft de zorg en begeleiding van de kinderen op Bal Anand en jong volwassenen op Umang niet heel erg geleden onder de quarantaine maatregelen. En de online consulten met doctoren en andere specialisten heeft een impuls gekregen. Ook heeft het verminderen van ‘externe prikkels’ een goed effect gehad op het gedrag van een aantal bewoners van Umang.

Kom jij ons helpen? Doneer of help als vrijwilliger hier in Nederland of in India. Doe vandaag nog met ons mee!

Bellen kan ook: ? 06 12 34 56 78

Pin It on Pinterest

Share This