Financiële verantwoording

Onze stichting is opgericht op 13 juni 2006 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24397029.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8159.02.700.

Wij beschikken altijd over een actueel beleidsplan. Deze kunt u opvragen via info@stichtingbalanand.nl. Samenvattend komt het er op neer dat wij de komende jaren onze doelstellingen willen realiseren op de volgende manier, t.w.:

  • Het vergaren van gelden teneinde de zorgboerderij Umang (volledig) gerealiseerd te krijgen;
  • Het aanwenden van onze invloed in India om deze realisatie in een zo hoog mogelijk tempo voor elkaar te krijgen;
  • Het vergaren van gelden om de verzorging, in de breedste zin van het woord, van alle gehandicapte kinderen mogelijk te (blijven) maken. Hiertoe beschikken we o.a. over een Sponsorplan;
  • Het voortdurend bewaken en zo nodig het ondernemen van acties met betrekking tot de optimalisatie van de kwaliteit van de aan de kinderen te besteden zorg;
  • Het (blijven) rekruteren van ter zake kundige vrijwilligers voor Bal Anand en Umang. Daaronder mensen die mede op basis van hun kwaliteiten en ervaring zich voor lange(re) tijd aldaar willen inzetten.

 

 In het kader van onze doelstellingen is in het jaar 2016 ook weer aan velen gevraagd een bijdrage te willen leveren aan de realisatie van Umang, de permanente woon- en werkvoorziening voor de gehandicapte kinderen, alsmede bijdragen in de/alle kosten van levensonderhoud van de kinderen. Deze fondsenwerving, soms in actie omgezet door scholen, kerken, werkgevers e.d., werd ondersteund door folders, posters, nieuwsbrieven, jaarrekeningen, website, updates van de situatie van de sponsorkinderen, presentatie van de Indiase architect van  de op korte(re) termijn te realiseren objecten op Umang, allerhande nieuws uit India etc.

Door bestuursleden, ambassadrices en anderen werden presentaties gegeven in kerken, op scholen, besturen van ondernemersverenigingen e.d.

 De optimalisatie van de kwaliteit van de aan de kinderen te verstrekken zorg is door ons ondersteund door, naast het rekruteren van de reguliere vrijwilligers, het uitzenden van vrijwilligers die bereid waren voor lange(re) tijd in Bal Anand en op Umang aanwezig te zijn en op deze manier in staat zijn meer structuur aan te brengen, de voortgang te bewaken en de reeds bereikte resultaten te consolideren. Uiteraard beschikken deze vrijwilligers over de juiste affiniteit,   opleiding en ervaring.

 Financiën :

De inkomsten uit donaties en sponsoring (eigen fondsenwerving) in 2016 bedroegen € 107.680. Hiervan was afkomstig van particuliere geldgevers een bedrag van € 73.024 en van rechtspersonen (kerken, scholen, bedrijven, stichtingen, verenigingen) een bedrag van € 34.656.
De kosten in 2016 bedroegen € 10.081. Hiervan had een bedrag van € 2.434 betrekking op het verwerven van gelden, zoals de kosten voor papier, enveloppen, printerinkt, postzegels, promotieartikelen e.d. De overige € 7.647 werd voornamelijk uitgegeven aan reiskosten, accountantskosten, automatiseringskosten, bankkosten en de controlekosten van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Aan onze doelstellingen werd in 2016 uitgegeven € 123.735. Hiervan was € 45.334 bestemd voor de kosten van levensonderhoud, in de ruimste zin van het woord, van de kinderen in Bal Anand en de bewoners op Umang; € 23.050 voor het realiseren van de Eetzaal annex Keuken; € 13.725 zijnde aanloopkosten ter realisering van het nog te bouwen onderkomen voor de kinderen die nog in Bal Anand verblijven; € 39.732 voor reparatie, onderhoud en het realiseren van andere voorzieningen op Umang.
Het jaar eindigde met een negatief resultaat van € 26.136. Er is dus meer uitgegeven aan onze doelstellingen en aan kosten dan er werd ontvangen aan donaties en sponsorgelden. Het resultaat is onttrokken aan de reserves. Reserves en Fondsen zullen worden aangewend in het kader van onze doelstellingen en bedroegen per ultimo 2016 € 120.391.
Tegenover genoemde € 120.391 aan Reserves en Fondsen stonden banktegoeden van € 111.201, overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten € 12.136 en kortlopende schulden € 2.946
Het volledige Jaarverslag over 2016 kunt u opvragen via info@stichtingbalanand.nl.