Privacyverklaring

Contactgegevens:
Secretariaat Fokje ter Veen
Kerkstraat 12
9771 BE Sauwerd

tel. 06 28599298

Fokje ter Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Bal Anand.
Zij is te bereiken via info@stichtingbalanand.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bal Anand verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u het contactformulier op onze website gebruik en zelf deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Onze website heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingbalanand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bal Anand verwerkt uw persoonsgegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Bal Anand neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bal Anand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Uw emailgegevens bewaren wij tot een half jaar na het beëindigen van onze emailcorrespondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bal Anand verstrekt uw gegevens nooit aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bal Anand gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Voor actueel cookiegebruik op onze website klik hier: cookiechecker.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bal Anand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingbalanand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Bal Anand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bal Anand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stichtingbalanand.nl.

Stichting Bal Anand heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Aanvulling op de AVG (maart 2020)

Om te voldoen aan de AVG hebben we de volgende stappen doorlopen:

 1. Bewustwording: bij alles wat we als Stichting ondernemen zijn we ons bewust van de privacyregels en passen deze toe.
 2. Rechten van betrokkenen: in deze stap richten we ons vooral op het gebruik van foto’s op onze website en in andere communicatiemiddelen zoals onze Nieuwsbrief.

Op veel foto’s op de website staan mensen afgebeeld. Waar het Indiase mensen betreft vragen we schriftelijk toestemming van de Directeur van WWTI (Worldchildren Welfare Trust India) die de kindertehuizen Bal Anand en Umang exploiteert. Deze toestemming wordt verankerd in de samenwerkingsovereenkomst die periodiek door onze Stichting en WWTI wordt afgesloten.

Waar het foto’s betreft waar studenten en/of vrijwilligers op staan wordt de toestemming tot het gebruik van fotomateriaal vastgelegd in de overeenkomst die met studenten en/of vrijwilligers wordt aangegaan. Mochten studenten/vrijwilligers foto’s aanleveren voor gebruik in onze communicatie dan geven zij met het aanleveren toestemming tot gebruik van dit fotomateriaal.

 1. Overzicht verwerkingen

In deze is onze Privacyverklaring (& Cookiegebruik) op onze website leidend.

Aanvullend: we houden t.b.v. onze communicatie met onze leden en donateurs een relatielijst bij die alleen gebruikt mag worden voor communicatie met onze leden. Op deze relatielijst staan NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, donatiebedragen, namen/projecten voor wie de donaties bestemd zijn.

We onderzoeken momenteel hoe we deze lijsten alsook financiële overzichten en rapportages ‘in the cloud’ kunnen opslaan zodat deze alleen voor een beperkt aantal mensen en met inloggegevens benaderbaar zijn. Dit verhoogt de waarborg van bescherming van persoonsgegevens.

Dossiers / archieven in India (bij de WWTI) vallen niet binnen de verantwoordelijkheid van onze stichting. WWTI en de tehuizen Bal Anand en Umang zijn zelfstandige organisatorische eenheden met eigen bestuur en verantwoording.

 1. Data protection impact assessment (DPIA)

N.v.t.

 1. Privacy by design & privacy by default

We hanteren de principes van ‘privacy by design’ (we vragen van relaties zoveel mogelijk alleen hun e-mailadres en telefoonnummer) en ‘privacy by default’ (bij gebruik van (web)formulieren zijn geen keuzevakjes al aangevinkt. Ook sturen we niet automatisch informatie naar personen zonder dat zij daar vooraf toestemming hebben gegeven. Bij wervingscampagnes waarbij we o.a. donateurs werven benadrukken we expliciet (in geschreven tekst) het volgende: ‘wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het versturen van informatie over onze stichting en delen uw gegevens niet met derden’.

 1. Functionaris voor de gegevensbescherming

Als bestuur van onze stichting hebben we rol van functionaris gegevensbescherming bij de secretaris belegd.

 1. Meldplicht datalekken

Datalekken (hacken van computer(s) en/of bestanden, zoekraken van computers en/of gegevensdragers (usb-stick)) worden binnen 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens worden datalekken intern vastgelegd en gedocumenteerd. Hierin staan het datalek, de gevolgen hiervan en de genomen maatregelen.

 1. Verwerkersovereenkomsten

De Nieuwsbrieven van de Stichting worden digitaal verstuurd. Van een aantal relaties hebben we geen e-mailadres. Voor deze relaties versturen we de Nieuwsbrief per post.

 1. Leidende toezichthouder

N.v.t.

 1. Toestemming

Alle relaties (personen) van onze stichting geven ‘in alle vrijheid’, ‘ondubbelzinnig’, ‘door een verklaring of een actieve handeling’ toestemming tot de verwerking en het gebruik van hun persoonsgegevens.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand

Pin It on Pinterest

Share This